Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Logowanie
 • - Obrazek 1

  s1.jpg
  UWAGA!!!

  Jeśli chcesz pracować w Samorządzie Uczniowskim naszej szkoły to zaprezentuj swoją kandydaturę plakatem w terminie do 19 września 2018 r. na szkolnym korytarzu!

   Niech twoje REALNE propozycje spowodują, że rok szkolny z nowym samorządem będzie atrakcyjny i przyjazny dla wszystkich uczniów!

   PLANOWANY TERMIN WYBORÓW TO 21 WRZEŚNIA 2019 r.

  ( kandydują uczniowie klas 4-8, nie będący członkami samorządów klasowych)

 • - Obrazek 1

  UWAGA

   

  Zebrania z rodzicami

  WTOREK

  18.09.2018 r.

  klasy I, III, IV,V  - o godz. 12.30

  klasa VI, VII - o godz. 14:15

  klasa VIII - o godz. 13:30

  oddział przedszkolny  - godz. 13:30

   

 •  

   - Obrazek 1

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i dzieci  z oddziału przedszkolnego (6-latki) i klas I-IV

  na bezpłatne zajęcia lego -robotyki dnia

  18.09.18 o godz. 11.30.

  Proszę o potwierdzenie swojej obecności do

  17.09.2018 r.

 •  

  UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW

  Informujemy, że spośród ofert dotyczących ubezpieczenia NNW uczniów, Rada Rodziców wybrała ofertę firmy AXA

  KWOTA:

  oddział przedszkolny -30,00 zł

  klasy I - VIII - 32,00 zł

  Płatne do 30 września 2018 r.

   - Obrazek 1

   

 • - Obrazek 1

  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  DLA KLAS I-VIII I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  GODZ. 9:00

  ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAKRZEWKU

  *********

  NOWY DWÓR - OK. 7:20

  SZKOŁA - OK. 7:30

  KLASY III- VIII

  WYJAZD DO KOŚCIOŁA

  7:35 SKRZYŻOWANIE WITUNIA

  MSZA GODZ. 8:00

  POWRÓT DO SZKOŁY OK. 9:00

  WYJAZD DO DOMU PO UROCZYSTOŚCIACH OK. 10:20

   

   

 • - Obrazek 1

   

  Życzymy  wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć.                   

  Oby to były najpiękniejsze wakacje ze wszystkich dotychczasowych.

  Odpoczywajcie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

  Bawcie się, odpoczywajcie, przeżywajcie niezwykłe przygody i wróćcie szczęśliwie.

   

  Do zobaczenia we wrześniu!

 • UWAGA

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018  W SP W ZAKRZEWKU

   

  SALA GIMNASTYCZNA - GODZ. 8:30

   

  ODWÓZ OK. 11:00

 • - Obrazek 1

  UWAGA !

  MSZA ŚW. Z OKAZJI  ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  CZWARTEK GODZ. 16:00 - DLA WSZYSTKICH KLAS

  SPOWIEDŹ - ŚRODA - GODZ. 16:30

 • W związku ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych i wejściem ich w życie w dniu 25.05.2018 r., które nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny proszę o zapoznanie się z nową klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

  Klauzula Informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana i ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Zakrzewku, Zakrzewek 25, 89-410 Więcbork, tel.: 52 3897461, e-mail: szkola@spzakrzewek.edu.pl

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Zakrzewku jest możliwy pod adresem  e-mail: szkola@spzakrzewek.edu.pl lub pod numerem telefonu tel.: 52 3897461.  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  3. Dane osobowe Pani/Pana i ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

  4. Odbiorcami Pani/Pana i ucznia danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana i ucznia nie będą podlegały profilowaniu.

  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  7. Pani/Pana i ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

  8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  9. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana i ucznia danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  Administrator Danych

   

 • UWAGA !

  25.05.2018 R. GODZ. 9:00

  FESTYN RODZINNY

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW

   - Obrazek 1

 • - Obrazek 1

  Biblioteka w SP w Zakrzewku

  ogłasza

  KONKURS PLASTYCZNY

  NA

  NAJŁADNIEJSZĄ OKŁADKĘ LEKTURY SZKLONEJ

  (oddział przedszkolny okładkę ulubionej książeczki- bajeczki)

   

  Jak wyobrażasz sobie głównego bohater lub świat przedstawiony w lekturze?

  Konkurs dla małych i dużych!

  Nagrody dla każdej kategorii wiekowej!

  Pamiętaj o tytule i autorze!

  Podpisane prace należy składać w bibliotece do dnia 25.05.2018 r..

  Rozstrzygnięcie konkursu 28.05.2018 r.

  Prace wykonujemy samodzielnie w domu!

  Prosimy o liczny udział uczniów!

 • - Obrazek 1

  UWAGA !

  KONKURS ŚMIECIOSZTUKA

  PRACE WYKONANE INDYWIDUALNIE W DOMU SKŁADAMY U P. IWONY DO 5 CZERWCA 2018 R.

  REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ŚMIECIOSZTUKA POD HASŁEM

  „Kreatywny recykling”

   

  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu Śmieciosztuka pod hasłem „Kreatywny recykling” jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,

  osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Beata Kiestrzyn

  1.  Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Więcbork

  Kategorie wiekowe :

  - dzieci przedszkolne

  - klasy I-III

  - klasy IV-VII

  - gimnazjum II-III klasy

  1. Cele konkursu

   

  Rozbudzenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia, zaprezentowanie dobrych praktyk,  poznanie przez dzieci rodzajów surowców wtórnych, skierowanie ich uwagi na korzyści wynikające z segregacji odpadów, popularyzacja segregacji odpadów.

  Skierowanie uwagi na powtórne wykorzystanie odpadów.

  Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu plastycznego oraz popularyzacja segregacji odpadów.

  Zachęcenie do wspólnego spędzania czasu i twórczej działalności w rodzinach.

  Budowanie pozytywnego trendu wokół segregacji opakowań, który ma się kojarzyć z czymś przyjemnym, pożytecznym i opłacalnym.

  Uczenie wrażliwości na problem segregacji odpadów i recyklingu zużytych opakowań.

   

  1.  Śmieciosztuka to konkurs na pracę plastyczną z wykorzystaniem odpadów - jedna osoba może nadesłać tylko jedną pracę.
  2. Terminy i warunki konkursu

  a) Rozpoczęcie konkursu: 10 maja 2018r.

  b) Zakończenie konkursu i wręczenie nagród na festynie szkolnym: 10 czerwca 2018r.

   c)) Konkurs polega na wykonaniu dowolnej formy przestrzennej z surowców wtórnych.

  d) Prace niewykonane z wyżej wymienionych surowców nie będą brały udziału w konkursie.

  e) Gotowe prace wraz z kartą zgłoszenia (możliwość uzupełnienia karty na miejscu), należy złożyć do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, ul. Szkolna 1, 89-422 Sypniewo. Prace należy dostarczyć do dnia: 7 czerwca 2017r.

  f) Do prac należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, wiek dziecka, klasę, szkołę, miejscowość, telefon kontaktowy do powiadomienia o wynikach konkursu).

  1. Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach podanych wyżej.
  2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i osób wyróżnionych oraz pamiątkowe dyplomy.
  3. Ocenione prace po konkursie zostaną zwrócone do autorów prac. Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych w celu reklamy i promocji konkursu oraz prezentacji wyników konkursu.
  4.  Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród oraz prezentacji wyników w środkach masowego przekazu. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie ujawnienie imion, nazwisk, miejscowości, z której zgłoszono prace.
  5. Zasady przyznawania nagród

  a) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

  b) Komisję powołuje Organizator.

  c) Posiedzenie Komisji przewidziane jest na dzień 8 czerwca 2018 r., w którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

  d) Nagrodzone zostaną prace spełniające warunki formalne regulaminu oraz ukazujące jej walory artystyczne i estetyczne .

  e) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 10.06.2018r. (niedziela) na festynie szkolnym o godz. 16.00, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu laureatów.

  f)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 523892023.

 • - Obrazek 1

  UWAGA

  Zebranie z rodzicami

  16.05.2018 r.

  Klasa II – 13:00

  Klasa III- 13:30

  Klasa IV- 12:00

  Klasa V- 14:20

  Klasa VI – 14:20

  Klasa VII – 14:20

 • - Obrazek 1

  UWAGA

   ZAJĘCIA LEGO - ROBOTYKA

  DLA KLAS II-IV ORAZ SZEŚCIOLATKÓW Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  14 MAJA 2018 R.

  11:35 - 12:45

 • - Obrazek 1  

    Drodzy uczniowie!

  W tym roku po raz 50 – ty będziemy obchodzić Światowy Dzień Ziemi!

  Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to:

  ”Nie zanieczyszczajmy naszej planety plastikowymi odpadami”

  Obchody tego święta w naszej szkole odbędą się

  w poniedziałek 23 kwietnia 2018  

  od dużej przerwy według następującego harmonogramu:

  - zbiórka uczniów na boisku przed szkołą

  ( miejsce przerw szkolnych)

  - przekazanie krótkiej informacji o historii obchodów Dnia Ziemi na świecie.

  - rozgrywki sportowe z wykorzystaniem plastikowych opakowań

  - przedstawienie prac przygotowanych przez uczniów

   ( według zaproponowanych zadań)

  - posadzenie w prezencie dla Ziemi urodzinowej roślinki przez każdą z klas.

   

  - posprzątanie naszej wsi, wyjście z wychowawcami w teren  klasy 0 – 3, teren przy sklepie( kl.0), teren wokół świetlicy i droga w kierunku Państwa Pałuczak ( kl. 2 i 3 )

  - klasy 4 – 6 przyjeżdżają do szkoły rowerami i jedziemy do leśniczówki w Nowym Dworze do pana Stranca,  posprzątać las!

  - powrót do szkoły około godz.14.00!

  Zadania do wykonania na poniedziałek:

  Zad. 1 każda klasa tworzy pracę plastyczną na której pokaże jak dbać o naszą planetę przez cały rok!

  (Wybieramy jedną z pór roku, na dużym  arkuszu papieru –papier  do odbioru u pani Doroty,)

  Prace indywidualne:

  Zad 2. List do Ziemi w którym, wyrazimy nasze poszanowanie do planety na której żyjemy.

  Zad 3.Ułożenie hasła promującego  ograniczenie używania opakowań plastikowych.

  Wszystkie wykonane zadania przynosimy w poniedziałek do Pani Doroty.

   

 • - Obrazek 1ZBIERAMY MAKULATURĘ

  Nasza szkoła przystąpiła do programu zbierania makulatury zorganizowanego przez Krajeński Park Krajobrazowy.

  W związku z tym zachęcamy wszystkich uczniów do przynoszenia makulatury związanej w paczki.

  Uczeń, który przyniesie zebrane papiery (stare podręczniki, książki, gazety, kartony)zgłasza się do swojego wychowawcy, który zważy je i zapisze masę. Dopiero po zważeniu można zanieść makulaturę do pojemnika ustawionego na boisku szkolnym.

  Akcja trwa do 20 września 2018 r.

  Na najbardziej aktywnych uczniów czekają nagrody!!!

  " Zbierając makulaturę chronisz lasy"

   - Obrazek 2

   

 • - Obrazek 1

  Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa oraz w innego człowieka.

   Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
  Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
  oraz wesołego Alleluja

  Życzymy, aby ten czas świąteczny przyniósł radość oraz wzajemną życzliwość.

  Niech Zmartwychwstanie napełni Nas wszystkich pokojem i wiarą.

 • - Obrazek 1

  Uwaga

  DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

  Pamiętaj

  Dzień 21 marca to też

  DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

  Przyłącz się do akcji, zakładając skarpety nie do pary.

 • - Obrazek 1

  Wycieczka do Bydgoszczy dla klas II-IV

  26.04.18 (czwartek)

  W programie:

  • spektakl teatralny "Baśń o złotej rybce"
  • Family Park:(ścianka do wspinaczki, samochodziki, figlogaj, tęczowa zjeżdżalnia, bungee, kręgle)
  • Spotkanie z Profesorem Ciekawskim
  • obiad

  cena 50 zł

  Wycieczka dofinansowana z MGOPS w ramach projektu  profilaktycznego “Ja i kultura”

  Wpłaty do 13. 04.2018 r. w sekretariacie szkoły .

  Ilośc miejsc ograniczona- w przypadku wolnych miejsc mozliwość wyjazdu uczniów z oddziału przedszkolnego(decyduje kolejność zgłoszeń).

  Opiekunowie : p. K. Senska,p. A.Lewalska, I. Czaja

   

   

 • - Obrazek 1

  UWAGA !

  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE

  21 MARCA 2018  R.

   

  UBIERAMY SIĘ W "KOLORY" :

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - NIEBIESKI

  KLASA II - ŻÓŁTY

  KLASA III - RÓŻOWY

  KLASA IV - POMARAŃCZOWY

  KLASA V - ZIELONY

  KLASA VI - CZERWONY

  KLASA VII - BIAŁY

  KAŻDA KLASA PRZYGOTOWUJE WIOSENNE HASŁO NA TRANSPARENCIE.

   - Obrazek 2

  WIOSENNA ZUMBA  DLA KLAS IV- VII O GODZ. 9:00

  ZAPRASZAMY

   

strona: