Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Logowanie
 • - Obrazek 1

   

  Życzymy  wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć.                   

  Oby to były najpiękniejsze wakacje ze wszystkich dotychczasowych.

  Odpoczywajcie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

  Bawcie się, odpoczywajcie, przeżywajcie niezwykłe przygody i wróćcie szczęśliwie.

   

  Do zobaczenia we wrześniu!

 • UWAGA

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018  W SP W ZAKRZEWKU

   

  SALA GIMNASTYCZNA - GODZ. 8:30

   

  ODWÓZ OK. 11:00

 • - Obrazek 1

  UWAGA !

  MSZA ŚW. Z OKAZJI  ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  CZWARTEK GODZ. 16:00 - DLA WSZYSTKICH KLAS

  SPOWIEDŹ - ŚRODA - GODZ. 16:30

 • W związku ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych i wejściem ich w życie w dniu 25.05.2018 r., które nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny proszę o zapoznanie się z nową klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

  Klauzula Informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana i ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Zakrzewku, Zakrzewek 25, 89-410 Więcbork, tel.: 52 3897461, e-mail: szkola@spzakrzewek.edu.pl

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Zakrzewku jest możliwy pod adresem  e-mail: szkola@spzakrzewek.edu.pl lub pod numerem telefonu tel.: 52 3897461.  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  3. Dane osobowe Pani/Pana i ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

  4. Odbiorcami Pani/Pana i ucznia danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana i ucznia nie będą podlegały profilowaniu.

  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  7. Pani/Pana i ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

  8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  9. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana i ucznia danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  Administrator Danych

   

 • UWAGA !

  25.05.2018 R. GODZ. 9:00

  FESTYN RODZINNY

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW

   - Obrazek 1

 • - Obrazek 1

  Biblioteka w SP w Zakrzewku

  ogłasza

  KONKURS PLASTYCZNY

  NA

  NAJŁADNIEJSZĄ OKŁADKĘ LEKTURY SZKLONEJ

  (oddział przedszkolny okładkę ulubionej książeczki- bajeczki)

   

  Jak wyobrażasz sobie głównego bohater lub świat przedstawiony w lekturze?

  Konkurs dla małych i dużych!

  Nagrody dla każdej kategorii wiekowej!

  Pamiętaj o tytule i autorze!

  Podpisane prace należy składać w bibliotece do dnia 25.05.2018 r..

  Rozstrzygnięcie konkursu 28.05.2018 r.

  Prace wykonujemy samodzielnie w domu!

  Prosimy o liczny udział uczniów!

 • - Obrazek 1

  UWAGA !

  KONKURS ŚMIECIOSZTUKA

  PRACE WYKONANE INDYWIDUALNIE W DOMU SKŁADAMY U P. IWONY DO 5 CZERWCA 2018 R.

  REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ŚMIECIOSZTUKA POD HASŁEM

  „Kreatywny recykling”

   

  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu Śmieciosztuka pod hasłem „Kreatywny recykling” jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,

  osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Beata Kiestrzyn

  1.  Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Więcbork

  Kategorie wiekowe :

  - dzieci przedszkolne

  - klasy I-III

  - klasy IV-VII

  - gimnazjum II-III klasy

  1. Cele konkursu

   

  Rozbudzenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia, zaprezentowanie dobrych praktyk,  poznanie przez dzieci rodzajów surowców wtórnych, skierowanie ich uwagi na korzyści wynikające z segregacji odpadów, popularyzacja segregacji odpadów.

  Skierowanie uwagi na powtórne wykorzystanie odpadów.

  Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu plastycznego oraz popularyzacja segregacji odpadów.

  Zachęcenie do wspólnego spędzania czasu i twórczej działalności w rodzinach.

  Budowanie pozytywnego trendu wokół segregacji opakowań, który ma się kojarzyć z czymś przyjemnym, pożytecznym i opłacalnym.

  Uczenie wrażliwości na problem segregacji odpadów i recyklingu zużytych opakowań.

   

  1.  Śmieciosztuka to konkurs na pracę plastyczną z wykorzystaniem odpadów - jedna osoba może nadesłać tylko jedną pracę.
  2. Terminy i warunki konkursu

  a) Rozpoczęcie konkursu: 10 maja 2018r.

  b) Zakończenie konkursu i wręczenie nagród na festynie szkolnym: 10 czerwca 2018r.

   c)) Konkurs polega na wykonaniu dowolnej formy przestrzennej z surowców wtórnych.

  d) Prace niewykonane z wyżej wymienionych surowców nie będą brały udziału w konkursie.

  e) Gotowe prace wraz z kartą zgłoszenia (możliwość uzupełnienia karty na miejscu), należy złożyć do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, ul. Szkolna 1, 89-422 Sypniewo. Prace należy dostarczyć do dnia: 7 czerwca 2017r.

  f) Do prac należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, wiek dziecka, klasę, szkołę, miejscowość, telefon kontaktowy do powiadomienia o wynikach konkursu).

  1. Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach podanych wyżej.
  2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i osób wyróżnionych oraz pamiątkowe dyplomy.
  3. Ocenione prace po konkursie zostaną zwrócone do autorów prac. Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych w celu reklamy i promocji konkursu oraz prezentacji wyników konkursu.
  4.  Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród oraz prezentacji wyników w środkach masowego przekazu. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie ujawnienie imion, nazwisk, miejscowości, z której zgłoszono prace.
  5. Zasady przyznawania nagród

  a) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

  b) Komisję powołuje Organizator.

  c) Posiedzenie Komisji przewidziane jest na dzień 8 czerwca 2018 r., w którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

  d) Nagrodzone zostaną prace spełniające warunki formalne regulaminu oraz ukazujące jej walory artystyczne i estetyczne .

  e) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 10.06.2018r. (niedziela) na festynie szkolnym o godz. 16.00, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu laureatów.

  f)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 523892023.

 • - Obrazek 1

  UWAGA

  Zebranie z rodzicami

  16.05.2018 r.

  Klasa II – 13:00

  Klasa III- 13:30

  Klasa IV- 12:00

  Klasa V- 14:20

  Klasa VI – 14:20

  Klasa VII – 14:20

 • - Obrazek 1

  UWAGA

   ZAJĘCIA LEGO - ROBOTYKA

  DLA KLAS II-IV ORAZ SZEŚCIOLATKÓW Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  14 MAJA 2018 R.

  11:35 - 12:45

 • - Obrazek 1  

    Drodzy uczniowie!

  W tym roku po raz 50 – ty będziemy obchodzić Światowy Dzień Ziemi!

  Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to:

  ”Nie zanieczyszczajmy naszej planety plastikowymi odpadami”

  Obchody tego święta w naszej szkole odbędą się

  w poniedziałek 23 kwietnia 2018  

  od dużej przerwy według następującego harmonogramu:

  - zbiórka uczniów na boisku przed szkołą

  ( miejsce przerw szkolnych)

  - przekazanie krótkiej informacji o historii obchodów Dnia Ziemi na świecie.

  - rozgrywki sportowe z wykorzystaniem plastikowych opakowań

  - przedstawienie prac przygotowanych przez uczniów

   ( według zaproponowanych zadań)

  - posadzenie w prezencie dla Ziemi urodzinowej roślinki przez każdą z klas.

   

  - posprzątanie naszej wsi, wyjście z wychowawcami w teren  klasy 0 – 3, teren przy sklepie( kl.0), teren wokół świetlicy i droga w kierunku Państwa Pałuczak ( kl. 2 i 3 )

  - klasy 4 – 6 przyjeżdżają do szkoły rowerami i jedziemy do leśniczówki w Nowym Dworze do pana Stranca,  posprzątać las!

  - powrót do szkoły około godz.14.00!

  Zadania do wykonania na poniedziałek:

  Zad. 1 każda klasa tworzy pracę plastyczną na której pokaże jak dbać o naszą planetę przez cały rok!

  (Wybieramy jedną z pór roku, na dużym  arkuszu papieru –papier  do odbioru u pani Doroty,)

  Prace indywidualne:

  Zad 2. List do Ziemi w którym, wyrazimy nasze poszanowanie do planety na której żyjemy.

  Zad 3.Ułożenie hasła promującego  ograniczenie używania opakowań plastikowych.

  Wszystkie wykonane zadania przynosimy w poniedziałek do Pani Doroty.

   

 • - Obrazek 1ZBIERAMY MAKULATURĘ

  Nasza szkoła przystąpiła do programu zbierania makulatury zorganizowanego przez Krajeński Park Krajobrazowy.

  W związku z tym zachęcamy wszystkich uczniów do przynoszenia makulatury związanej w paczki.

  Uczeń, który przyniesie zebrane papiery (stare podręczniki, książki, gazety, kartony)zgłasza się do swojego wychowawcy, który zważy je i zapisze masę. Dopiero po zważeniu można zanieść makulaturę do pojemnika ustawionego na boisku szkolnym.

  Akcja trwa do 20 września 2018 r.

  Na najbardziej aktywnych uczniów czekają nagrody!!!

  " Zbierając makulaturę chronisz lasy"

   - Obrazek 2

   

 • - Obrazek 1

  Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa oraz w innego człowieka.

   Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
  Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
  oraz wesołego Alleluja

  Życzymy, aby ten czas świąteczny przyniósł radość oraz wzajemną życzliwość.

  Niech Zmartwychwstanie napełni Nas wszystkich pokojem i wiarą.

 • - Obrazek 1

  Uwaga

  DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

  Pamiętaj

  Dzień 21 marca to też

  DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

  Przyłącz się do akcji, zakładając skarpety nie do pary.

 • - Obrazek 1

  Wycieczka do Bydgoszczy dla klas II-IV

  26.04.18 (czwartek)

  W programie:

  • spektakl teatralny "Baśń o złotej rybce"
  • Family Park:(ścianka do wspinaczki, samochodziki, figlogaj, tęczowa zjeżdżalnia, bungee, kręgle)
  • Spotkanie z Profesorem Ciekawskim
  • obiad

  cena 50 zł

  Wycieczka dofinansowana z MGOPS w ramach projektu  profilaktycznego “Ja i kultura”

  Wpłaty do 13. 04.2018 r. w sekretariacie szkoły .

  Ilośc miejsc ograniczona- w przypadku wolnych miejsc mozliwość wyjazdu uczniów z oddziału przedszkolnego(decyduje kolejność zgłoszeń).

  Opiekunowie : p. K. Senska,p. A.Lewalska, I. Czaja

   

   

 • - Obrazek 1

  UWAGA !

  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE

  21 MARCA 2018  R.

   

  UBIERAMY SIĘ W "KOLORY" :

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - NIEBIESKI

  KLASA II - ŻÓŁTY

  KLASA III - RÓŻOWY

  KLASA IV - POMARAŃCZOWY

  KLASA V - ZIELONY

  KLASA VI - CZERWONY

  KLASA VII - BIAŁY

  KAŻDA KLASA PRZYGOTOWUJE WIOSENNE HASŁO NA TRANSPARENCIE.

   - Obrazek 2

  WIOSENNA ZUMBA  DLA KLAS IV- VII O GODZ. 9:00

  ZAPRASZAMY

   

 • - Obrazek 1

  REKOLEKCJE

  12,13, 14 MARCA 2018 R.

  PONIEDZIAŁEK, WTOREK KLASY II- VII - NA  7:45

  KLASY II-III

  • LEKCJE WG. PLANU – OD 7:45 – 10: 20
  • WYJAZD NA REKOLEKCJE DO SP NR 2 W WIĘCBORKU – 10:45- 11:30
  • ODWÓZ DO DOMU PO REKOLEKCJACH
  • OPIEKUNOWIE: P. I. CZAJA, P. A. LEWALSKA

   

  KLASY IV-VII

  • LEKCJE WG. PLANU – OD 7:45 – 12:20
  • WYJAZD NA REKOLEKCJE DO SP NR 1 W WIĘCBORKU – 12:45 – 13:30
  • ODWÓZ DO DOMU PO REKOLEKCJACH
  • OPIEKUNOWIE : P. K. SENSKA, P. M. OSOWSKA, P. D.ŁOŚ ( W PONIEDZIAŁEK ZA P. D.ŁOŚ – P J. TYMECKA)

  ŚRODA

  KLASY IV- VII – NA 8:00 DO KOŚCIOŁA  Z WYCHOWAWCAMI – PO KOŚCIELE POWRÓT DO DOMU

   - WYJAZD ZE SZKOŁY - 7:30

  KLASY II- III – NA 10:10 DO KOŚCIOŁA Z WYCHOWAWCAMI – PO KOŚCIELE POWRÓT DO DOMU

   - OD 7:45 DO ODJAZDU ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

   

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  PONIEDZIAŁEK , WTOREK

  DOJEŻDŻAJĄCY – ODWÓZ OK. 12:10, DOCHODZĄCY – WG. PLANU – 13:15

  ŚRODA

  DOJEŻDŻAJĄCY – ODWÓZ OK. 11:10- 11:30, DOCHODZĄCY – WG. PLANU – 13:00

   

   

 • UWAGA 

  KLASY II- VII

  ZAJĘCIA LEKCYJNE - 26.02.2018 R.(PONIEDZIAŁEK) DO GODZ. 12:10

  ODWÓZ OK. 12:10

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  DZIECI DOJEŻDŻAJĄCE ODWÓZ OK. 12:10, DOCHODZĄCE KONIEC ZAJĘĆ 13:00

   - Obrazek 1

 • - Obrazek 1

  Wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom  życzymy miłych, bezpiecznych ferii zimowych oraz odpoczynku po trudach ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy.

  Niech ten wspaniały czas dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń oraz wielu ciekawych przeżyć.

  Odpoczywajcie, cieszcie się przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi.

  Mamy nadzieję, że wrócicie wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci oraz wypoczęci, z nową energią do pracy w drugim semestrze.

   - Obrazek 2     - Obrazek 3    - Obrazek 4

   Przypominamy kilka prostych zasad, które sprzyjają bezpieczeństwu:

  • bądźcie widoczni na drodze i w jej pobliżu - noście drobne elementy odblaskowe na Waszych kurtkach, plecakach, paski odblaskowe wszyte w odzież;
  • pamiętajcie o telefonach alarmowych - europejski numer alarmowy: 112;
  • myślcie i przewidujcie konsekwencje swoich zachowań na stokach narciarskich, na wyciągach, w kolejkach do nich, na lodowiskach oraz w innych miejscach zabaw i odpoczynku;
  • przestrzegajcie poleceń osób obsługujących obiekty sportowe i zwracajcie uwagę na znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem;
  • używajcie kasków chroniących głowę - na nartach, łyżwach, na rowerze.
 • - Obrazek 1

  UWAGA 

  ZEBRANIE Z RODZICAMI 

  DLA KLAS II- VII

  ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  1 LUTY 2018 R. GODZ. 13:30

   

 • UWAGA KLASY IV - VII

  Wycieczka na Warmię i Mazury  04.06. – 07.06. 2018 r.

  Szkoła Podstawowa w Zakrzewku planuje wycieczkę na Warmię i Mazury w wyżej wymienionym terminie. Podczas wyjazdu planujemy zwiedzić:

  Olsztyn( Starówka, zamek kapituły warmińskiej, baby pruskie – kamienne posągi.tablica astronomiczna z 1517 roku, bramę wysoką,  gotycką, Stary Ratusz z XVII w). Giżycko (most obrotowy, zamek krzyżacki sanktuarium św. Brunona, kościół ewangelicki, zabytkową wieżę ciśnień, twierdzę Boyen z XIX w),Węgorzewo(zamek krzyżacki z XIV w., późnogotycki kościół z XVII w., Muzeum Kultury Ludowej,) Sluza w Leśniewie, most na jeziorze Kirsajty) rejs po jeziorze Śniardwy, Mikołajki, spływ łodziami w Krutyni, Puszczę Piską, Gierłoż( główna kwatera Hitlera, nazywaną „Wilczym Szańcem”)Święta Lipka

  Baza noclegowa( prawdopodobnie) to Pensjonat Oliwia w Ryni i tam też będziemy się stołowali. Zakwaterowanie i wyżywienie obliczono na trzy doby ( 3 noclegi,3 śniadania, 3 obiadokolacje).  Przewidywany koszt całego wyjazdu, bez jakiejkolwiek dotacji  to około 500 zł/os.  W wycieczce mogą wziąć udział uczniowie z naszej szkoły z klas 4-7 oraz absolwenci naszej szkoły roczniki 2015 i 2016,mogą także jechać rodzice, koszt wyjazdu dla osoby dorosłej to 530zł. Jeżeli będą chętni to pieniądze będziemy zbierać w czterech ratach po 150zł. – do 27 lutego i do 27 marca i dwie raty po 100 zł do 20 kwietnia  i 20 maja.  Chęć uczestniczenia w wycieczce należy zgłosić do 8 lutego 2018 roku u p. Doroty Łoś podpisując poniższą deklarację.

  W przypadku rezygnacji z wyjazdu wpłacona kwota przepada!!!!!!

  Będziemy starać się o dotacje do tego wyjazdu, ale nie gwarantujemy czy otrzymamy jakieś pieniądze od sponsorów.

strona: